Video

Voice of HR - Video

 TV Channel: Smart SME

4 มีนาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 1

คุณศิริชัย รัศมีจันทร์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัมภาษณ์ คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ กลุ่มบริษัท SAMART นอกจากประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและ IT ของประเทศแล้ว ยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจคือ การใช้กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 TV Channel: Smart SME

11 มีนาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 2

คุณวิเชษฐ วรกุล
ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สัมภาษณ์ คุณวิเชษฐ วรกุล ในขณะที่ธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions-SFI) เช่น ธนาคารขนาดเล็ก บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสงครามแย่งตัวพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ใช้กลยุทธ์อย่างไรในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของบรรษัทจนบรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

 TV Channel: Smart SME

18 มีนาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 3

คุณเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล
ตำแหน่ง ประธานบริหาร
บริษัท since 24 จำกัด

สัมภาษณ์ คุณเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล บริษัท since 24 จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ Interior Construction Management Service ซึ่งธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมาก จำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทได้สร้างระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และใช้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเป็นกลยุทธ์อย่างไร จึงทำให้พนักงานทุกฝ่ายพึงพอใจในการทำงาน สร้างนวัตกรรมและเพิ่มผลิตภาพการทำงาน จนสามารถผลิตผลงานที่ดีเยี่ยม

 TV Channel: Smart SME

25 มีนาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 4

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

สัมภาษณ์ พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็น Change Leader ที่จะพัฒนา SME ด้านการท่องเที่ยวให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อพท. ใช้กลยุทธ์อย่างไร ในการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคคลมาใช้ ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรจนบรรลุผลสำเร็จ

 TV Channel: Smart SME

1 เมษายน 2558

Voice of HR ตอนที่ 5

คุณสิทธิศักดิ์ ทองวัฒนาวณิช
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอาท์ ออฟ เดอะ บลู บ๊อกซ์ จำกัด

สัมภาษณ์ คุณสิทธิศักดิ์ ทองวัฒนาวณิช Out of the Blue Box รับจ้างผลิตชิ้นงานตกแต่งเสื้อผ้า เน้นที่ Innovation และคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมในการสินค้าให้กับแบรนด์ระดับโลก Adidas ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มอาเซียน บริษัทสามารถให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนจูงใจให้พนักงานลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไร จึงทำให้วิสัยทัศน์ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ

 TV Channel: Smart SME

8 เมษายน 2558

Voice of HR ตอนที่ 6

คุณสุกิจ คงปิยาจารย์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

สัมภาษณ์ คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด เริ่มจากการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปเล็กๆ และเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีพนักงานหลายพันคน บริษัทต้องการที่จะมีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานเป็นสากลมากขึ้น บริษัทใช้กลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและวัย ตลอดจนปรับกระบวนการทำงานให้แนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากล

 TV Channel: Smart SME

15 เมษายน 2558

Voice of HR ตอนที่ 7

คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จํากัด

สัมภาษณ์ คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ แม้ว่ากลุ่มบริษัท MTS Gold ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่การเป็นผู้นำด้านตลาดค้าทองคำของประเทศ แต่ยังมีเรื่องที่น่าสนในคือ การนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรมาใช้ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานที่มีวัยแตกต่างกันตั้งแต่รุ่นก่อน Baby Boomer จนถึง Generation Y เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านตลาดทองคำของประเทศให้ยั่งยืน

 TV Channel: Smart SME

22 เมษายน 2558

Voice of HR ตอนที่ 8

รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานวิจัยแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยในวัยเรียน เผยแพร่ความรู้และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเด็กไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในระดับอาเซียน สถาบันโภชนาการมีกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างไรที่ทำให้บุคลากรซึ่งมีวัยต่างกันมาทำงานร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยจนบรรลุผลสำเร็จ

 TV Channel: Smart SME

29 เมษายน 2558

Voice of HR ตอนที่ 9

คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด

สัมภาษณ์ คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ในลักษณะ Lifestyle Destination เช่น CDC ที่มีพนักงานและผู้บริหารประมาณ 300 คนต้องร่วมกันรับผิดชอบงานให้บริการแก่ผู้ประกอบการจำนวนมากในธุรกิจที่แตกต่างกันบนมาตรฐานสากล บริษัทนำกลยุทธ์อะไรมาใช้เพื่อหลอมรวมความคิดและปรับทัศนคติของพนักงานและผู้บริหารทั้งหมดให้ยึดถือผู้รับบริการเป็นหลัก รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการยกระดับบริการให้เป็นมาตรฐานสากล

 TV Channel: Smart SME

13 พฤษภาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 10

คุณจรัญ เกสร
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัมภาษณ์ คุณจรัญ เกสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ บริษัทใช้กลยุทธ์อะไรจึงทำให้สามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าลง 3 เท่า เพิ่มฐานลูกค้าขึ้น 3 เท่า สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 3-4 ชม. และที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและชุมชน

 TV Channel: Smart SME

20 พฤษภาคม 2558

Voice of HR ตอนที่ 11

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมภาษณ์ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากมาย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ฯ มีวิธีอย่างไรในการพัฒนา SME ไทย ให้รู้จักนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ

CSR1
CSR1
CSR1
CSR3

5/38-5/39 Baan Klang Muang
Ratchavipa - Monti Carlo, Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel: 02 196 2386, Mobile: 061 898 6776
Email: easra@csrgroup.co.th

CSR%20Map

© 1996-2023 CSR Consulting Group