News & Events

hj5 1.jpeg

3 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

ขอแสดงความยินดี ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 35

Read more
hj5 1.jpeg

24 สิงหาคม 2023

สภาอุตสาหกรรม

พบกับเนื้อหาเหล่านี้ได้ในหลักสูตร COO
http://hcbi.org/2016/seminar_detail.asp?id=110

Read more
hj5 1.jpeg

1 เมษายน 2023

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.พระนครเหนือ

นักทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร....

Read more
hj5 1.jpeg

15 มีนาคม 2023

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ห้วข้อการเสวนา “งานหลังบ้าน"....
https://www.facebook.com/digitaluniversity.tha

Read more
hj5 1.jpeg

2023

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

Workshop กับวิทยากรชั้นนำ....http://www.icehr.tu.ac.th/service-training/807

Read more
hj5 1.jpeg

2021-2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ......

Read more
hj5 1.jpeg

2021-2022

B.Grimm Power Company Limited

เริ่มตั้งแต่การบุกเบิกธุรกิจยาสมัยใหม่ตํารับตะวันตกในไทย ......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)

เพื่อบริหารเงินทุน สําหรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการ) .....

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

SPVi Training 

เห็นถึงความจําเป็นที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ......

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

SME-D Bank

เป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้การกํากับการดูแลของกระทรวงการคลัง......

Read more
hj5 1.jpeg

2011-2012

DMT – ดอนเมืองโทลเวย์

บริษัทเอกชนผู้ดําเนินการก่อสร้าง
และให้บริการทางยกระดับช่วงดินแดง......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม.....

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

คณะนิติศาสตร์ มธ 

คณะนิติศาสตร์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

Certified Total Rewards Professional
(CTRP)

เห็นว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนแบบองค์รวมมี ......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

ให้เข้ามาสร้างผลงานและมีความก้าวหน้าไปพร้อมกับการ เจริญเติบโต......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ.....

Read more
hj5 1.jpeg

3 DEC 2019

กรรมการบริษัท Pacific Pipe

ผู้นำการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย จากประสบการณ์......

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาา......

Read more
hj5 1.jpeg

2019 - 2020

Focus on Tea CO. LTD.

เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชา (Tea) จากไต้หวัน ......

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี .....

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

Sribhan Jacob CO. LTD.

โดยผลิตกระเป๋านักเรียนที่มีคุณภาพ และเป็นที่นิยม ......

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เพื่อการพัฒนาประเทศและเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ......

Read more

2017-2018

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติ

มีหน้าที่ในการจัดทําแผนแม่บทและกํากับดูแลการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ ......

Read more
hj5 1.jpeg

2017-2018

Benz Amorn Ratchada CO. LTD

ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวในการจำหน่ายรถเบนซ์มือสอง .....

Read more
hj5 1.jpeg
CSR1
CSR1
CSR1
CSR3

5/38-5/39 Baan Klang Muang
Ratchavipa - Monti Carlo, Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel: 02 196 2386, Mobile: 061 898 6776
Email: easra@csrgroup.co.th

CSR%20Map

© 1996-2023 CSR Consulting Group