Opportunity Is Waiting For Your Doors To Open.

ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด (CSR Consulting Group) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง อยู่ในมาตรฐานระดับ “1” (หมายเลข 4181) มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง รวมกันประมาณ 80 แห่ง

CSR Consulting Group

exampl_1

About Us

บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด (CSR Consulting Group) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง อยู่ในมาตรฐานระดับ “1” (หมายเลข 4181) มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง รวมกันประมาณ 80 แห่ง

บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆ แขนง เรามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารขององค์กร โดยการสร้างกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบจนสามารถดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า “คุณภาพของบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร” และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดขององค์กรทุกองค์กรบริษัท

Blog

News and Events

hj5 1.jpeg

3 กุมภาพันธ์ 2025

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

ขอแสดงความยินดี ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 35

Read more
hj5 1.jpeg

24 สิงหาคม 2023

สภาอุตสาหกรรม

พบกับเนื้อหาเหล่านี้ได้ในหลักสูตร COO
http://hcbi.org/2016/seminar_detail.asp?id=110

Read more
hj5 1.jpeg

1 เมษายน 2023

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.พระนครเหนือ

นักทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร....

Read more
hj5 1.jpeg

15 มีนาคม 2023

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

หัวข้อการเสวนา “งานหลังบ้าน"....
https://www.facebook.com/digitaluniversity.tha

Read more
hj5 1.jpeg

2023

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

Workshop กับวิทยากรชั้นนำ....http://www.icehr.tu.ac.th/service-training/807

Read more

Application

ANNA Digital HR

wolffolins_95a62d60 bfc4-4fde-a042-3ff797732825_mckinsey_cs_image_ipad%2Bscreen.avif

ระบบ Digital HRD (ANNA System) เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความมั่นคงด้านบุคคล (Bench Strength) เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากจะช่วยลดเวลาและภาระงานที่ไม่จำเป็นอย่างมาก เช่น ลดเวลาที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะขององค์กรขนาดใหญ่และมีสำนักงานหลายแห่งจาก 4 เดือนเหลือเพียง 1 สัปดาห์โดยมีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้สูงถึงเกือบ 100% เป็นต้น และยังเป็นระบบ Cloud จึงรับประกันด้านความมั่นคงและปลอดภัยในระดับสูง ที่สำคัญคือ ปัจจุบันมีองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรได้เริ่มใช้โปรแกรม ANNA System แล้ว

More about ANNA System

Consulting Services

service_csr15
 • ทราบถึงจุดเด่น และปัญหาหลักที่แต่ละหน่วยงานควรปรับปรุง

  Click

service_csr15
 • จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางธุรกิจ

  Click

service_csr15
 • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกตำแหน่งในหน่วยงานอย่างชัดเจน

 • ลดปัญหาการเกี่ยงงาน หรือปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกัน

  Click

service_csr15
 • ทราบถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานที่มีต่อองค์กร

 • เกิดโครงสร้างองค์กรเชิงสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบค่างานของแต่ละตำแหน่ง

  Click

service_csr15
 • การจ่ายเงินเดือนที่เป็นธรรมและสามารถสู้กับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

 • เงินเดือนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  Click

service_csr15
 • ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก

 • เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมาสู่วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้

  Click

service_csr15
 • เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม

  Click

service_csr15
 • กำหนดสมรรถนะความสามารถหลักที่สำคัญสำหรับองค์กรอีกทั้งสามารถประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานและสร้างพจนานุกรม (Dictionary) 

  Click

service_csr15
 • มีแบบฟอร์ม เครื่องมือ และกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริง

  Click

service_csr15
 • บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อเห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • มีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น 

  Click

service_csr15
 • สามารถระบุกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรอย่างชัดเจน

 • มีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ

  Click

service_csr15
 • ปรับเปลี่ยนงาน HR จากงานเอกสารน่าเบื่อสู่งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น

 • กระจายงาน HR ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตน

  Click

service_csr15
 • เทียบเคียงเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

 • เทียบเคียงเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

  Click

service_csr15
 • เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่มีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

 • เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่องาน

  Click

service_csr15
 • เพื่อสร้างหลักสูตรมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในทุกตำแหน่งและสายงาน

 • เป็นรากฐานสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

  Click

E-learning

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน HR อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาคน HR ให้เติบโต กับกูรูด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ 1 ใน 2 คนของประเทศไทย ที่ได้รับ Certified GRP (Global Remuneration Professional) จาก WorldatWork Society of Certified Professionals, USA. กับ 8 คอร์สออนไลน์ จาก Platfrom TU NEXT หมวด Human Capital Management

เมื่อเรียนจบ และสอบผ่าน รับ Certificate ที่รับรองโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากท่านสนใจ สามารถ click ตาม Link ด้านล่าง”

Clients

Our Clients

จากพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง CSR Consulting Group ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายวงการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ จำนวนมาก

 2021-2022

Cleint1

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Cleint1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2019-2020

Cleint1

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

Cleint1

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย)

Cleint1

ASEAN Total Rewards Institute

Cleint1

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Cleint1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Cleint1

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท โฟกัส ออน ที จำกัด

Cleint1

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cleint1

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Cleint1

โรงรับจำนำแคชเอ็กซ์เพรส

Cleint1

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

  2017-2018

Cleint1

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Cleint1

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Cleint1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cleint1

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

Cleint1

บริษัท ศรีภัณฑ์ยาค้อบ จำกัด

Cleint1

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Cleint1

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Cleint1

บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด

Cleint1

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  2015-2016

Cleint1

บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด

Cleint1

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

Cleint1

บริษัท ซี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Cleint1

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด

Cleint1

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด

Cleint1

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Cleint1

Voice HR

  2013-2014

Cleint1

การประปาส่วนภูมิภาค

Cleint1

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จํากัด

Cleint1

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

Cleint1

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท โอบีบี เทรดดิ้ง จำกัด

Cleint1

บริษัท เรียล สปอร์ต จำกัด

Cleint1

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

Cleint1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  2011-2012

Cleint1

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

Cleint1

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

Cleint1

บริษัท สหเรือง จำกัด

Cleint1

ห้างทองแม่ทองสุก

Cleint1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

Cleint1

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Cleint1

การรถไฟแห่งประเทศไทย

  2009-2010

Cleint1

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

Cleint1

บริษัท วิลสันอาร์ท ประเทศไทย จํากัด

Cleint1

บริษัท ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด

Cleint1

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

Cleint1

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

Cleint1

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Cleint1

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

  2006-2008

Cleint1

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

Cleint1

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Cleint1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cleint1

บริษัท เค.อี. แลนด์ จำกัด

Cleint1

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัด มหาชน

Cleint1

บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

Cleint1

ธนาคารออมสิน

Cleint1

โรงพยาบาลเวชธานี

Cleint1

นวกิจประกันภัย

Cleint1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Cleint1

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Cleint1

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Cleint1

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Cleint1

บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด

   2004-2005

Cleint1

บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

Cleint1

บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด

Cleint1

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด

Cleint1

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

Cleint1

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Cleint1

บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

Cleint1

บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด

CSR1
CSR1
CSR1
CSR3

5/38-5/39 Baan Klang Muang
Ratchavipa - Monti Carlo, Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel: 02 196 2386, Mobile: 061 898 6776
Email: easra@csrgroup.co.th

CSR%20Map

© 1996-2023 CSR Consulting Group